DEC-DAF  
คลิกชมผลงานประเภทอื่นๆ __
รูปภาพโครงการ
ชื่อโครงการ
ระบบที่ทำการปรับปรุง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
อาคารอำนวยการ กระทรวงคมนาคม
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
สำนักงานภาษีสรรพากร พื้นที่ 6
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
องค์การตลาดเพื่อการเกษตร ( อ . ต . ก .)
ไฟฟ้าและปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง
โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข
ไฟฟ้าและปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
กรมวิเทศสหการ
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
องค์การสะพานปลา
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
การประปานครหลวง
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
องค์การโทรศัพท์ชุมสายสามเสน
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
สำนักงานเขตราชเทวี
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
สำนักงานเขตลาดพร้าว
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
กรมส่งเสริมการส่งออก
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
กรมทางหลวง
ไฟฟ้าและปรับอากาศ
องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป ไฟฟ้าและปรับอากาศ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไฟฟ้าและปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ไฟฟ้าและปรับอากาศ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ไฟฟ้าและปรับอากาศ
โรงเรียน ภปร . ราชวิทยาลัย ไฟฟ้าและปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ไฟฟ้าและปรับอากาศ
โรงพยาบาลอัมพวา ไฟฟ้าและปรับอากาศ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ไฟฟ้าและปรับอากาศ
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ไฟฟ้าและปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง
โรงพยาบาลกำแพงแสน ไฟฟ้าและปรับอากาศ
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ไฟฟ้าและปรับอากาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล ( คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ) การลดความร้อนเข้าสู่อาคาร
จังหวัดทหารบกสกลนคร ( ค่ายกฤษณ์สีวะรา ) การลดความร้อนเข้าสู่อาคารและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

องค์การโทรศัพท์ชุมสายเพลินจิต

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
กรมการขนส่งทหารบก กรุงเทพมหานคร

ระบบปรับอากาศ ระบบการลดความร้อนเข้าสู่อาคารและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

การลดความร้อนเข้าสู่อาคารและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

242 ซอยลาดพร้าว 64 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. 0-2935-5091-3 Fax. 0-2935-5094 E-Mail : info@aplusteam.co.th